Informace z Klubu rodičů- školní rok 2018/ 2019


Co je to Klub rodičů a přátel 15. ZŠ, z. s.?


Klub rodičů a přátel školy je občanským sdružením rodičů a dětí a zákonných zástupců, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže a o práci školy.

Klub je neziskovou organizací, nezávislou na politických stranách, orgánech státní a veřejné moci a jiných organizacích. Zdrojem příjmu Klubu rodičů jsou příspěvky členů a dary.

Cílem Klubu rodičů je mimo jiné pořádat akce ke zlepšení spolupráce rodičů se školou, přispívat dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky ke zkvalitňování vzdělávací, výchovné a mimoškolní činnosti a zlepšování materiálních podmínek ve škole. Dalším cílem je seznamovat vedení školy s náměty a připomínkami ze strany rodičů a podílet se na jejich řešení a realizaci.

Klub rodičů se schází třikrát ročně, nejvyšším orgánem Klubu rodičů je valná hromada složená z rodičovských zástupců jednotlivých tříd školy. Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách, volí výkonný výbor, schvaluje rozpočet předložený výkonným výborem, schvaluje zásady hospodaření a výši příspěvků členů Klubu rodičů.

 

Stanovy Klubu rodičů  a přátel 15. ZŠ, z. s.

Stanovy  Klubu rodičů    zde

 Krajský soud schválil nové stanovy a potvrdil nový název Klub rodičů a přátel 15. ZŠ, z. s.

Rozpočet pro školní rok 2018/2019

Na valné hromadě Klubu rodičů, která se konala 8. ledna 2019, byl schválen finální rozpočet.

zde

  


KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL 15. ZÁKLADNÍ ŠKOLY, z. s.

Po letech práce pro Klub rodičů ukončila své působení předsedkyně, paní Mgr. Marie Větrovcová, Ph. D.. Moc ji děkujeme a přejeme do budoucnosti vše nejlepší.

Na valné hromadě konané 25. září 2018 byli zvoleni noví členové do výkonného výboru. Na místo předsedy byl zvolen pan Mgr. Karel Filipčík, který vykonával funkci místopředsedy Klubu rodičů, a jako nový místopředseda byla zvolena paní Ing. Pavla Maršáková, třídní důvěrník ve 4. B.

Výbor pracuje v tomto složení:

Předseda: Mgr. Karel Filipčík

Místopředseda: Ing. Pavla Maršáková

Hospodářka: Hana Vojtušová

Zástupce za učitele: Mgr. Jana Šoupalová, e-mail: soupalovaja@zs15.plzen-edu.cz

 

Zápisy z jednání Klubu rodičů:

září 2018

leden 2019Adopce na dálku

 

Jde o pomoc dětem, které žijí v podmínkách úplné chudoby.

 

Cílem je zprostředkovat jim přístup ke vzdělání, protože jejich rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a další výdaje spojené s výukou.

Dítě nadále žije se svojí rodinou, adoptivní rodič, v tomto konkrétním případě naše 15. základní škola, mu hradí školné, všechny učební pomůcky a školní uniformu. Peníze se neposílají přímo rodině, ale organizátorům adopce, kteří je předávají škole a zajišťují vše potřebné.

Dítě jednou až dvakrát do roka posílá dopis, ve kterém informuje o svých školních úspěších a píše o svém životě. Někdy přiloží i aktuální fotografii.

*********************************************************************

Dívka, kterou podporujeme, se jmenuje LUCIA ORTIZ RODRÍGUEZ,
narodila se 2. 5. 2003 a bydlí v malé vesničce San Lorenzo de Moxos v Bolívii. Chodí do 3. třídy druhého stupně, což odpovídá naší deváté třídě.

Lucia bydlí v malé vesnici San Lorenzo de Moxos, která je velmi daleko od nejbližšího města. Vesnička je prý malebná, na pastvinách se pasou krávy a koně, v okolí jsou řeky a jezera, ve kterých jsou ryby.

Lucia s rodiči a sourozenci bydlí v domě bez elektřiny. Mají políčko, na kterém pěstují kukuřici, pšenici, juku a banány. Chovají prase, krávu, slepice, mají i psy.
 
Maminka se jmenuje Felicidad, tatínek Guillermo. Lucia má šest sourozenců – tři bratry a tři sestry.   V rodině vydělává pouze otec, který pracuje ve farním kostele.

Lucia se snaží mít pěkné školní výsledky a v dopise nám moc děkuje za to, že může chodit do školy a že dostává dárky v podobě školních pomůcek a školní uniformu.

*********************************************************************

Každý rok vyrábí děti dárečky na Vánoční jarmark. Příspěvky, které za ně dostanou, posíláme naší adoptivní holčičce Lucii, aby i ona mohla chodit do školy, naučila se číst, psát a počítat..

    

 

V posledním dopise děkuje za štědrost a pomoc od našich dětí a informuje nás, že úspěšně ukončila 5. třídu. Píše, jak pomáhá rodičům na poli, sejí kukuřici, rýži a juku. Opět popisuje, jak je její vesnice malá a hezká. Ráda chodí na procházky k laguně. Vesnici a její oblíbenou lagunu nakreslila a přiložila k dopisu.

       

Design by SITMP