Vzdělávací program ŠD


ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka školy: Mgr. Soňa Pavelková
Vedoucí vychovatelka: Ivana Holečková
Kontakty: telefon 378 027 358
      email: holeckovaiv@zs15.plzen-edu.cz
      www. zs15plzen.cz


Stručný obsah:

Charakteristika ŠD

Naše školní družina má svá oddělení v budově I. stupně 15. ZŠ. Školní družina má 14 oddělení, z toho 2 oddělení je na odloučeném pracovišti v Křimicích.
Ke svým potřebám využívá víceúčelové hřiště, hřiště s dřevěnými prvky vybudované z finančních prostředků nadace ČEZ , tělocvičny, hudebnu.
ŠD navštěvují děti od 1. – 4. třídy, celkový počet dětí v letošním školním roce je 390.

Prostory ŠD, vybavení, využití

Děti mají možnost využívat ve školní družině stolní hry, počítače, videa, DVD přehrávače, knihy, časopisy. Materiální zabezpečení pro pracovně-technickou a výtvarnou činnost dětí je dostatečné a děti tohoto využívají pro samostatnou činnost. Od listopadu 2013 mohou děti  ve velkém využívat stavebnice LEGO, pořízené z nadace ČEZ. Od září budou moci navštěvovat i místnost "relaxační zóna", která je vybavená molitanovými kostkami a stavebnicemi. Tato místnost je mimo jiné zařízená prvky z grantu města Plzně. Děti zde mohou relaxovat, poslouchat pohádky, číst si, stavět z kostek, malovat, luštit křížovky atd.

Provoz ŠD

Provoz ŠD je v pracovní dny ráno od 6:00 hodin do 8:00 hodin, odpoledne od 11:30 hodin do 17:00 hodin.
Rodiče nebo zákonní zástupci žáka přihlašují své děti do ŠD vyplněním přihlášky do školní družiny.
Do ŠD jsou přednostně umístěny děti, jejichž matky jsou v pracovním poměru a děti dojíždějící z okolí.

Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými poruchami. Dbáme, aby se tito žáci zapojovali do všech činností ŠD. V některých případech je zohledněn individuální přístup.

Žáci, kteří navštěvují ŠD, jsou povinni dodržovat pravidla chování, bezpečnosti, šetřit veškerý majetek ŠD, dodržovat čistotu a pořádek.
Žáci se přezouvají a odkládají věci v šatně k tomu určené.
V místnosti ŠD jsou k dispozici hygienické utěrky a mýdlo.
V každém oddělení je zajištěn pitný režim.

Při ztrátě zápisníku ŠD je nutné koupit nový, cena 30 Kč.

Projekty, spolupráce s jinými objekty

Vychovatelky vytváří celoroční projekty pro žáky ŠD.
Při některých projektech spolupracují vychovatelky s učitelkami I. stupně a žáky II. stupně.
Žáci ŠD jsou zapojeni do celoroční akce, kde prostřednictvím finančních příspěvků přispívají neziskovým organizacím na pomoc psím a kočičím útulkům.

Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Rodiče mohou ŠD navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vychovatelkami, v době konzultací nebo třídních schůzek.

Úplata

Podle směrnice 15. ZŠ o úplatě za ŠD rodiče uhradí částku 2000 Kč za celý školní rok, ve kterém bylo dítě přihlášeno do ŠD. Pokud dítě navštěvuje ŠD pouze 1x týdně nebo jen ranní družinu, úplata činí 
1000 Kč.  Číslo účtu je 4841560297/0100. Úhradu proveďte do konce září.
Jako variabilní symbol pro školní družinu se uvádí identifikační číslo, uvedené na přední straně zápisníku ŠD a toto číslo bude platné po celou dobu docházky dítěte do ŠD.
Osvobozen od úplaty bude na základě žádosti zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příspěvek, nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče. Tuto skutečnost prokáže ředitelce školy vždy k 1. 9. příslušného školního roku (popřípadě během školního roku).

Personální obsazení

1.   oddělení – Bc. Petra Mádrová DiS. – odloučené pracoviště Křimice

2.   oddělení – Mgr. Dagmar Mouleová, Šárka Sobotková - odloučené pracoviště Křimice

3.   oddělení – Jana Křivancová, třídy 2.D + ½ 3.D

4.   oddělení – Mgr. Sandra Svobodová, třídy ½ 2.B + 3.E

5.   oddělení – Ivana Sládková, třídy 4.A, 4.B, 4.C, 4.D

6.   oddělení – Ivana Holečková, třídy 3. A + ½ 3.D

7.   oddělení – Bc. Jakub Heicl, třídy 3. C + ½ 2.B

8.   oddělení – Magdalena Hejleková, třídy 1. B + ½ 2.C

9.   oddělení – Mirka Roztočilová 2.E + ½ 3.B

10. oddělení – Jana Trsková, třídy 1.E + ½ 2.A

11. oddělení- Mgr. Jana Křivancová, třídy I. D + ½ 2.C

12. oddělení – Bc. Lucie Slavíčková, třídy 1.C + ½ 2.A

13. oddělení - Hana Kotlanová, DiS., třídy 1.A + ½ 3.B

14. oddělení – ranní ŠD

Všechny vychovatelky mají odborné pedagogické vzdělání. Neustále se dále vzdělávají samostudiem, pravidelně se účastní školení a pedagogických rad.

Bezpečnost

Počet dětí v oddělení ŠD je maximálně do 30 žáků, mimo areál školy 25 žáků. Žáci dbají pokynů vychovatelek o dodržování bezpečnosti při všech činnostech ve ŠD.
Vychovatelky jsou zodpovědné za žáky, kteří se dostaví do ŠD. Za děti, které se do ŠD nedostaví, vychovatelky nezodpovídají.
Úrazy jsou evidovány ve školní knize úrazů.
Před každou akcí pedagog proškolí žáky o bezpečnosti, při přesunech dodržuje pravidla silničního provozu.


Zaměření ŠD

ŠD je zájmový úsek školy s volnější organizační strukturou pro žáky školy. Klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti. Pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam být ve skupině dětí, kde jsou zastoupeni jedinci s různými vlohami a vlastnostmi a také děti s různými specifickými poruchami.
Podporujeme talentované žáky, kteří mají možnost připravovat pro své spolužáky různé úkoly, kvízy a soutěže.
Neodmyslitelnou součást ŠD tvoří tradice. Mezi ně můžeme zařadit vánoční besídky v jednotlivých odděleních, zdobení vánočních perníčků, každoroční masopustní karneval, atletické soutěže, pasování prvňáčků na čtenáře a další.

V letošním roce je otevřen taneční kroužek školní družiny.


Závěr

Směřujeme k tomu, aby děti, které opouštějí naší školu, byly osobnostmi pokud možno jedinečné, co nejvíce samostatné, sebevědomé, s vlastním názorem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat.


Vážení návštěvníci internetových stránek 15. základní školy, pokud by vás zajímal kompletní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání více, můžete se s ním kdykoliv podrobně seznámit v ředitelně školy.

 

 


 

Design by SITMP